Zgodnie ze zwyczajem w okresie przedświątecznym uczniowie wraz z opiekunami z rzeszowskich i podkarpackich szkół oraz placówek oświatowych odwiedzili Podkarpackiego Kuratora Oświaty i pracowników Kuratorium składając im świąteczno-noworoczne życzenia.


W dniach 18-19 grudnia br. w hotelu Qubus w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Moc w regionach II – Nowa perspektywa finansowa 2014-2020”, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczyła  Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie spotkania zostały omówione wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które określają zasady realizacji projektów w obszarze edukacji w ramach krajowego i regionalnych programów operacyjnych. Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych ram i zasad usług edukacyjnych, zarówno w kształceniu ogólnym, jak  i zawodowym, w tym osób dorosłych. Podczas konferencji odbyła się również gala połączona z wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu dobrych praktyk edukacyjnych „Szkoła się opłaca – edycja 2014”.
W dniach 14-18 grudnia 2014 r. 30-osobowa grupa dyrektorów i przedstawicieli kadry kierowniczej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z terenu województwa podkarpackiego uczestniczyła w wizycie studyjnej w Kraju Saary w Niemczech. Wyjazd zorganizowany w ramach działań związanych z „Rokiem Szkoły Zawodowców” poświęcony był poznaniu niemieckiego modelu edukacji zawodowej, tzw. systemowi dualnemu. Delegacji z Podkarpacia przewodniczył Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, natomiast organizatorem wizyty było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie we współpracy z Ośrodkiem Spohns Haus w Gershaim.


W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie w środę 17 grudnia br. odbyła się konferencja naukowa z okazji setnej rocznicy początku pontyfikatu Benedykta XV (1914) „Benedykt XV w setną rocznicę wyboru. Osoba – Posługa – Dzieła". W otwarciu konferencji i sesji naukowej wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Organizatorami konferencji było Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie i Zakład Historii Nowożytnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty w środę 17 grudnia br. uczestniczył również w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie koncelebrowana przez Ks. Bpa Jana Wątrobę Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Organizatorem uroczystości była Komenda Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich. W przekazaniu  Betlejemskiego Światła Pokoju wzięły udział delegacje hufców i władze Chorągwi Podkarpackiej ZHP, a także zaproszeni goście.
W dniu 16 grudnia br. uroczyście otwarto boisko wielofunkcyjne przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie - Polance. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz swoim własnym w spotkaniu wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Wśród zaproszonych na uroczystości gości był m. in. Pan Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna.


We wtorek 16 grudnia br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zaproszenie zostało wystosowane przez Wójta Gminy Bukowsko oraz Dyrekcję, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów Zespołu Szkół w Pobiednie.

Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 16 grudnia br. wziął również udział w Spotkaniu Podsumowującym Rok 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Spotkanie odbyło się w „Klubie Górnika” w Sanoku, a  organizatorem spotkania był Zarząd Oddziału Powiatowego TPD w Sanoku. Podczas spotkania Pan Ludwik Sobol został odznaczony Medalem im. dr. Henryka Jordana. Medal jest przyznawany  za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej oraz upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Wieczorem 15 grudnia br. w Sali Audiowizualnej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się Wieczornica organizowana w ramach obchodów 33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Organizatorami Wieczornicy, w której w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczył Pan Rafał Górka główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.  Podczas spotkania zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w IV edycji konkursu dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych „Stan wojenny w Polsce – Stan wojenny w mojej rodzinnej miejscowości”, odbyła się prelekcja Pana Artura Brożyniaka z rzeszowskiego oddziału IPN nt. „Stanu wojennego w Polsce południowo-wschodniej”, a także pokaz filmu dokumentalnego pt. „Towarzysz Generał idzie na wojnę”.
W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w poniedziałek 15 grudnia br. została zorganizowana konferencja regionalna dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów z zakresu edukacji z bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeń pt. „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie”. W konferencji wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pan Robert Zygmunt pełnomocnik  ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych oraz Pani Mariola Kiełboń starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, która wystąpiła z prezentacją Rządowego Programu na lata 2014-2016 – „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.  Konferencja była poświęcona zagrożeniom związanym z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi. W trakcie konferencji zostały zaprezentowane metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów, wypracowane dla omawianych uzależnień. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


W dniach 12-14 grudnia br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bieszczadnik” w Lesku odbyła się konferencja dla dyrektorów szkolnych schronisk młodzieżowych i nauczycieli liderów szkolnej działalności krajoznawczo-turystycznej. W konferencji uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie konferencji odbyło się m in. podsumowanie XXXIX oraz podsumowanie i ocena organizowanych imprez  krajoznawczo-turystycznych przez Oddział PTSM w Krośnie. Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Krośnie.
W dniach 12-13 grudnia br. w hali sportowej „Dom Sportu” MOSiR Dębica i w sali konferencyjnej Hotelu „Gold” w Dębicy zorganizowano wojewódzką konferencję naukowo-metodyczną nt. „Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej”. W imieniu organizatorów konferencję otworzyli Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Pan Jacek Bigus Wiceprezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło blisko stu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego z całego województwa podkarpackiego, dokonano analizy podstawowych założeń i szczegółowych wymagań procesu wychowania fizycznego w klasach I-III szkoły podstawowej. Na konferencji swoimi doświadczeniami i badaniami dzielili się m. in. prof. Eligiusz Madejski z AWF w Krakowie, prof. Władysław Pańczyk z PWSZ w Zamościu i dr Krzysztof Warchoł z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 12 grudnia br. odbyła się konferencja poświęcona badaniu BECKER – „Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji, w trakcie której zaprezentowano wyniki badań oraz omówiono istotne kwestie w zakresie mechanizmów finansowania oświaty, był Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.
W piątek 12 grudnia br. w Hotelu Nad Osławą w Zagórzu odbyła się konferencja szkoleniowa dla dyrektorów, nauczycieli, w szczególności koordynatorów ds. bezpieczeństwa i nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa z województwa podkarpackiego w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i OC pod tytułem „Innowacyjne metody edukacji na rzecz bezpieczeństwa w środowisku szkolnym na przykładzie działań Gminy Zagórz w latach 2012-2014”. W konferencji w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięli udział: Pani Mariola Kiełboń starszy wizytator oraz Pan Robert Zygmunt pełnomocnik ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem szkolenia było przedstawienie trzyletniego cyklu działań służących podnoszeniu bezpieczeństwa ludności gminy Zagórz.
W czwartek 11 grudnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty powitał uczestników i otworzył konferencję dla dyrektorów i specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z województwa podkarpackiego. Podczas spotkania konsultanci z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach zapoznali uczestników konferencji z uregulowaniami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przedstawili procedury i sposoby6 konstruowania opinii i orzeczeń. Spotkanie, które odbyło się w salach konferencyjnych Hotelu Rzeszów, zostało zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a jego koordynatorem był Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.


Wieczorem 10 grudnia br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Wojewody i swoim własnym wziął udział w XVI Wielkiej Galerii Artystycznej, którą zorganizowano w Galerii ”Kotłownia” w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu. Podczas spotkania odbyła się aukcja prac autorstwa artystów plastyków oraz wykonanych przez dzieci i młodzież jarosławskich szkół i przedszkoli. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na pomoc dla podopiecznych Domu Dziecka w Jarosławiu i Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Wśród przybyłych gości byli m. in. Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm RP i Pan Waldemar Paluch Burmistrz Jarosławia. Aukcję poprzedził program artystyczny zaprezentowany przez młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu.


W środę 10 grudnia 2014 r. w sali bankietowej Hotelu Rzeszów odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Tegoroczne stypendia otrzymało 247 uczniów. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonali Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole. Natomiast stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać laureaci i finaliści olimpiad międzynarodowych oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim. Galę uświetnił występ połączonych chórów Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Kantego z Przemyśla, I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu oraz Przemyskiego Młodzieżowego Chóru Kameralnego „Vox Iuvenum”.


W Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie w dniu 10 grudnia br. odbyła się Konferencja Nauczycieli Języka Rosyjskiego „Język rosyjski w szkole, czy jest nam potrzebny”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczyła Pani Marta Mazur-Dousery Kierownik Oddziału Administracji i Obsługi Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie konferencji został zaprezentowany dorobek Koła Języka Rosyjskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie, wystąpili pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego , a także nauczyciele, uczniowie i studenci. Organizatorem konferencji był Podkarpacki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy POLSKA – WSCHÓD oraz Koło Języka Rosyjskiego w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.
We wtorek 9 grudnia br. w Refektarzu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie odbył się finał wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne Wakacje 2014” oraz finał wojewódzkiego konkursu na profilaktyczny spot filmowy. Podczas spotkania Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty i Inspektor Andrzej Sabik Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie wręczyli laureatom dyplomy i nagrody a nauczycielom podziękowania za pomoc i opiekę nad wyróżnionymi uczniami.