W piątek 28 lutego br. w Sali Klubowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa podkarpackiego. Celem spotkania, które otworzył Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, było wypracowanie wspólnych procedur wydawania opinii przez poradnie w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego. W trakcie konferencji przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Leżajska i Krosna omówili także realizację diagnozy przedszkolnej oraz ukazali konieczność współdziałania przedszkoli ze szkołami podstawowymi. Ponadto Pani Monika Prokop Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie przedstawiła problemy związane z udzielaniem pomocy w ramach psychologicznej interwencji kryzysowej. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

W dniach 27-28 lutego br. w Hotelu Fort Piontek w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla Kuratoriów Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotek Pedagogicznych w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Organizatorem spotkania był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. W konferencji wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie dwudniowego spotkania omówiono zagadnienia dotyczące m. in. nadzoru pedagogicznego w obliczu nowego systemu doskonalenia nauczycieli, roli nadzoru pedagogicznego we wspieraniu SORE, raportu z ewaluacji jako szansy na rozwój szkoły.
Na Politechnice Rzeszowskiej w czwartek 27 lutego br. odbyła się konferencja „Kształcenie innowacyjnych kadr zawodowych dla gospodarki Podkarpacia”. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentował Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Pan Lech Gawryłow Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Imprezie towarzyszyła prezentacja oferty edukacyjnej rzeszowskich szkół zawodowych pt. „Zawodowy salon dla gimnazjalistów”. Celem konferencji oraz salonu była popularyzacja kształcenia zawodowego w regionie, a adresatem konferencji byli dyrektorzy oraz nauczyciele szkół gimnazjalnych, przedstawiciele rodziców gimnazjalistów oraz sami gimnazjaliści.

W dniu 26 lutego br. Podkarpacki Kurator Oświaty zorganizował konferencje z cyklu „Motywy Edukacji” dotyczące wykorzystania wyników badań w praktyce. Podczas spotkań, które odbyły się w sali kina Helios w Rzeszowie, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty przedstawił główne założenia nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji. Natomiast Pani Marta Jadach-Stupnicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie omówiła szczegółowe założenia zmiany do ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji do publicznych szkół i placówek. W dalszej części konferencji specjaliści z Instytutu Badań Edukacyjnych omówili znaczenie Metody Edukacyjnej Wartości dodanej w praktyce oraz przedstawili wyniki międzynarodowego badania PISA przeprowadzonego w 2012 roku na populacji 15-latków. W konferencjach uczestniczyło ponad 500 dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego.


W budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej w dniu 25 lutego br. odbyła się konferencja dotycząca potrzeb uczniów specjalnej troski o tematyce „Uczeń z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej”. Organizatorami konferencji byli Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Pan Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej oraz Pani Marzena Mytych Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie konferencji zostały omówione tematy związane z kształceniem specjalnym, potrzebami uczniów niepełnosprawnych, przedstawiono doświadczenia organów prowadzących w zakresie szkolnictwa specjalnego a także omówiono różnice pomiędzy kształceniem specjalnym w szkole ogólnodostępnej a szkolnictwem specjalnym.We wtorek 25 lutego br. odbyła się uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum w Wadowicach Górnych imienia Leszka Deptuły. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentował Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. W trakcie uroczystości została odsłonięta płaskorzeźba z wizerunkiem patrona szkoły a także przekazano szkole sztandar. Zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości zostało wystosowane przez Dyrektora Szkoły, Wójta Gminy Wadowice Górne, a także Komitet Organizacyjny oraz przewodniczących Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
W poniedziałek 24 lutego br. w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Pani Grażyna Kalandyk Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wzięli udział w uroczystym otwarciu wystawy „Euro, waluta europejska”. Wystawa ukazuje znaczenie euro w rozwoju gospodarek europejskich i w życiu każdego obywatela Unii Europejskiej.  W imieniu organizatorów wystawę otworzyli Pani prof. Małgorzata Zaleska Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Pan Zbigniew Gniatkowski Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej oraz nadinspektor Zdzisław Stopczyk Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji.

 

W dniu 20 lutego br. w Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu nt. „Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w  konferencji wzięła udział Pani Marta Jadach-Stupnicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji był Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.
W środę 19 lutego br. w Zespole Szkół Nr 2 w Przysietnicy odbyło się Święto Szkoły połączone ze 130 rocznicą urodzin Macieja Rataja – Patrona Szkoły Podstawowej nr 2. W uroczystości w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zaproszenie wystosowała Pani Jadwiga Ścibor Dyrektor Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną oraz Uczniami Zespołu Szkół.
W poniedziałek 17 lutego br. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Jarosławiu odbyła się konferencja dla dyrektorów i pracowników takich ośrodków z terenu województwa podkarpackiego. Konferencję zainicjowały wystąpienia Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Pana Mariusza Mitusia Przewodniczącego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. W trakcie spotkania jego uczestnicy zapoznali się ze sposobami tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz poznali organizację „Mieszkań treningowych” dla osób z upośledzeniem umysłowym. Z ramienia organizatorów konferencję prowadzili  Pani Aneta Litwiak Dyrektor OREW w Jarosławiu oraz Pan Marek Zaleśny starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

W dniach 14-16 lutego br. w Jarosławiu został zorganizowany IV Zlot Instruktorów Chorągwi Podkarpackiej „Historia i dziedzictwo kulturowe, nasze źródło programowe”. Podczas zlotu, w którym uczestniczyli instruktorzy i drużynowi z całego Podkarpacia, odbyło się wiele imprez i spotkań prowadzonych metodami harcerskimi, m. in. zajęcia terenowe, gra miejska, warsztaty teatralne i zwiad harcerski. W spotkaniach zjazdowych wziął udział także  Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, również instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Organizatorem IV Zlotu byli harcerze z Hufca ZHP Jarosław im. Czesławy „Baśki” Puzon.


W piątek 14 lutego br. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego  odbyła się uroczystość Dnia Patrona IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas uroczystości zostały wręczone uczniom „Dyplomy Kopernikowskie” i listy gratulacyjne Prezydenta Miasta Rzeszowa.
W dniu 13 lutego br. w Muzeum Historii Miasta Przemyśla miała miejsce premiera sztuki pt. „Przemyska sroka” przygotowana przez Teatr Lalki Pozytywka, działający w Muzeum i stworzony przez pracowników Muzeum. Na zaproszenie Pana Wojciecha Władyczyna Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w premierze uczestniczyła Pani Janina Mielnikiewicz Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu.  Przesłaniem tego przedstawienia jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zawodami odchodzącymi w przeszłość oraz tradycjami regionu. W repertuarze teatru grany jest m. in. spektakl „Co sowa wiedziała”, w którym opowiadana jest historia miasta Przemyśla. Prowadzone w tak niekonwencjonalny sposób zajęcia edukacyjne są atrakcyjne i cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.  
W czwartek 13 lutego br. w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym przy Al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie odbyło się XXI Seminarium „Wybrane problemy chemii”. Seminarium zorganizowane zostało przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jest ono imprezą cykliczną, skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego, którzy interesują się rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W dniu 12 lutego br. Podkarpacki Kurator Oświaty zorganizował konferencje szkoleniowe pt. „6-latki idą do szkół – zmiany w systemie edukacji i prawie oświatowym, wprowadzane z myślą o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego”. Podczas spotkań, które odbyły się w sali kina „Helios” w Rzeszowie, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty przedstawił główne założenia reformy oraz znaczenie obniżenia wieku szkolnego dzieci dla ich rozwoju i edukacji.  Następnie Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie omówił rolę przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego, a Pani Mariola Kiełboń starszy wizytator Kuratorium Oświaty przedstawiła materiał informacyjny dla dyrektorów szkół na ich spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich. W konferencjach uczestniczyło blisko 400 dyrektorów publicznych przedszkoli i ponad 150 dyrektorów przedszkoli niepublicznych z terenu województwa podkarpackiego.